-Niezależne centrum kultury-
„Najważniejsze, aby się wzruszać, kochać, mieć nadzieję, drżeć, żyć. Być człowiekiem, zanim się jest artystą.”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
Festiwal Grzesiuka

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Jesienny Piknik na Sielcach

Posted on: 20 listopada, 2019 by admin No Comments

Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” zaprasza na

„ Jesienny Piknik na Sielcach” w dniu 24 listopada do Teatru Baza ul. Podchorążych 39 w godzinach 15:00-20:00.

W programie:

15:00 „Piosenki Disneya”-recital dla najmłodszych widzów

16:00 „Partnerstwo Moje Sielce” -debata z udziałem mieszkańców

16:00-19:00 warsztaty artystyczne, plastyczne, cyrkowe, sitodruk i inne…

17:00-20:00 warsztaty taneczne i potańcówka z muzyką na żywo w stylu przedwojennej Warszawy

Wstęp bezpłatny

Kontakt: biuro@teatrbaza.pl tel.510053140PLAKAT Jesienny piknik NET popr2

Regulamin konkursu „Piosenki z ulicy”

Posted on: 5 maja, 2017 by admin No Comments

Regulamin konkursu „Piosenki z ulicy” w ramach Festiwalu Grzesiuka
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Teatr Baza”, Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Mokotów.
§2
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest pokazanie różnorodnych interpretacji piosenek Stanisława Grzesiuka. Celem jest popularyzacja utworów tego autora oraz folkloru warszawskiego.
§3

1. Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy lub zespoły muzyczne.
2. Uczestnik zgłasza do konkursu dwa utwory: jeden spośród następujących tytułów: Bal na Gnojnej, Nie masz cwaniaka, Antek, Czarna Mańka, Grunt to rodzinka, Siekiera, motyka; drugi –dowolny, również z repertuaru Grzesiuka.
W przypadku zespołu nie będącego osobą prawną konieczne jest wskazanie w formularzu zgłoszeniowym przewodniczącego zespołu, który będzie potem reprezentował zespół we wszystkich kontaktach i czynnościach prawnych z Organizatorem (dotyczy to również odbioru nagrody).
3. Organizator oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom.
4. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.
5. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia do końca kwietnia br. na adres mailowy: rezerwacje@teatrbaza.pl Zgłoszenie powiino zawierać:
-imię, nazwisko/nazwę zespołu
-numer telefonu
-rodzaj akompaniamentu
-tytuły wybranych utworów
-uwagi techniczne
6. W przypadku młodzieży niepełnoletniej należy zgłosić opiekuna uczestnika i wpisać jego dane w karcie zgłoszeniowej.
7. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona. W konkursie może wziąć do 25 osób lub zespołów.

8. Baza danych osobowych zebranych w Konkursie będzie wykorzystana przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.). Każdy uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich weryfikacji. Administratorem danych osobowych jest Teatr Baza.
9. Uczestnicy w przypadku wygranej, wyrażają zgodę na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.

§4
Harmonogram konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu
2. Uczestnicy konkursu zgłaszają propozycje utworów nie później niż do końca kwietnia br.
3. Weryfikacja zgłoszeń
Decyzja przyjęcia zgłoszeń podjęta zostanie nie później niż do 4 maja 2017 roku.
4. Rozpoczęcie konkursu
Należy się zgłosić do Biura Festiwalowego o 10.30
Konkurs odbędzie się 6 maja 2017 roku na terenie Parku Sieleckiego o godzinie 15.00.
5. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników obędzie się 6 maja 2017 roku około godziny 17:45.

§5
Ocena prezentacji konkursowych
1. Zgłoszeni do Konkursu uczestnicy zostaną ocenieni pod względem wymogów formalnych przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokona oceny uczestników pod względem: umiejętności wokalnych, ogólnego wyrazu artystycznego oraz kreatywności I interpretacji utworu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
§6
Nagroda
1. Pula nagród w konkursie wynosi 1000 zł.
2. Nagroda przyznana zespołowi muzycznemu jest traktowana jako jedna. W przypadku jeśli nagrodę zdobędzie zespół, zobowiązany będzie on do wskazania swojego reprezentanta, który wskaże sposób podziału nagrody.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu gdy:
a. Nie wpłynie żadne zgłoszenie
b. Nadesłane zgłoszenia nie spełnią warunków Regulaminu
c. Ich artystyczny poziom przekazu będzie niezadowalający
d. Wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca przeprowadzenie konkursu
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Organizator zadba o warunki techniczne niezbędne do prezentacji utworu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nagrywania konkursu.
5. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora.
6. Interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora niniejszego konkursu.
7. Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego regulaminu na stronie: www.teatrbaza.pl
8. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. O grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. Zm.).

rezerwacje@teatrbaza.pl

Posted on: 5 listopada, 2015 by admin No Comments
zaprojektowane przez: ontherocks